Gbadebo, A., Okareh, O., Ogunjobi, A., & Dada, A. (2019). Effects of Moringa oleifera lam. Leaf Powder on Bifidobacteria and Escherichia coli in the Gut of Albino Rats. Journal of Advances in Microbiology, 18(2), 1-11. https://doi.org/10.9734/jamb/2019/v18i230168